امپراطوری خود را ساخته و
برای برتری یافتن مبارزه کنید

بازی استراتژیک آنلاین

  • دشمن‌ها در کمین هستند
  • لشکر بزرگی بسازید
  • پیروزی با تراوین

صحنه‌های بازی